Kto decyduje o budżecie

Kamila Nankiewicz
2016-11-30
Radna Agnieszka Zawiślak zwróciła się na listopadowej sesji z prośbą o udział radnych w planowaniu budżetu na rok 2018
Agnieszka Zawiślak, fot. Kamila Nankiewicz

 

"Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w 2017r. pracy nad planowaniem budżetu na 2018r. wraz z Radnymi. Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się osoby tworzące budżet naszej gminy. W projekcie budżetu na 2017r. nie ma ujętych istotnych interpelacji Radnych i wniosków mieszkańców w ważnych dla nich sprawach."

Co na to prawo?

Podział kompetencji organów stanowiących i wykonawczych JST w zakresie uchwalania budżetu  regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Opracowanie projektu uchwały zawierającej budżet na kolejny rok jest wyłącznie kompetencją Burmistrza. Uchwała powinna zawierać oprócz planu budżetu, uzasadnienie do projektu uchwały, inne materiały określone w regulamine Rady. Przekazanie projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i RIO, wraz z uzasadnieniem do projektu oraz materiałami  informacyjnymi, nie później niż do 15 listopada kończy etap jego opracowywania.

Od tego momentu zaczyna się praca nad projektem budżetu przez radnych. Mogą być formułowane wnioski  ewentualnych zmian do projektu budżetu. Proponowane zmiany podlegają rozpatrzeniu na sesji  uchwalającej budżet. Uwzględniając ustawowe ograniczenia można  określić przykładowy katalog zmian w projekcie budżetu, bez konieczności uzyskania zgody Burmistrza. Należą do nich:

  • zmniejszenie dochodów i/lub wydatków, jeżeli nie powoduje to zwiększenia deficytu,
  • zmniejszenie wydatków i jednoczesne zmniejszenie deficytu,
  • zwiększenie dochodów, jeżeli organ stanowiący stwierdzi, że są one niedoszacowane, oraz jednoczesne zwiększenie wydatków i/lub zmniejszenie deficytu,
  • zwięk szenie dochodów poprzez ustanowienie nowych źródeł dochodów (przewidzianych w odrębnych ustawach), wprowadzenie nowego zadania oraz inne ukształtowanie struktury wydatków (zmniejszenie wydatków w jednym dziale, a zwiększenie w innym),
  • wskazanie innego niż proponowane w projekcie źródła pokrycia deficytu (np. pokrycie deficytu przychodami z prywatyzacji zamiast kredytem komercyjnym),

Uchylone zostały przepisy art. 52 usg, art. 55 usp oraz art. 66 usw, dotyczące obowiązku uzyskania przez organ stanowiący zgody Burmistrza do wprowadzania zmian w projekcie budżetu, powodujących zwiększenie dochodów bez jednoczesnego ustanowienia  źródła tych dochodów. [na podstawie Kompetencje Rady i Wójta w pracach nad budżetem — wspolnota.org.pl]

Wnioski

Radni mogą zmienić projekt budżetu na kolejny rok, ale pracują na projekcie opracowanym wyłącznie przez Burmistrza. Na opracowanie zmian mają czas od 15 listopada  do 31 stycznia. W stosunku do sporządzonego projektu uchwały dochody i wydatki mogą zostać zmniejszone bądź zwiększone oraz inaczej ukształtowane wewnątrz budżetu.  Aby zmiany zostały wprowadzone do nowego budżetu muszą zostać przegłosowane na sesji .

 W grudniu 2016 radni, na posiedzeniach komisji, mogą pracować nad zmianami do projektu budżetu na rok 2017, a od 15 listopada 2017 nad zmianami do projektu budżetu, opracowanego przez Burmistrza, na 2018 r.