Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się sprawami pieniężnymi, kredytowymi i podatkowymi, płac i dochodów oraz budżetu i planów finansowych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-20 Podsumowanie prac komisji — realizacja wniosków
2016-11-28 Budżet 2017, nieruchomości
2016-10-24 Zmiany w budżecie 2016, podatki i opłaty lokalne
2016-09-08 Podatki i zmiany w budżecie 2016
2016-06-27 Obligacje i udziały w TBS JG. Zmiany w budżecie 2016
2016-04-13 Zmiany w budżecie 2016
2016-03-26 Środki finansowe zewnętrzne i wewnętrzne
2016-02-24 Wieloletnia prognoza finansowania 2016, zmiany
2016-01-25 Zmiany w budżecie 2015
2015-12-21 Opinia w sprawie projektu budżetu 2016
2015-11-23 Wykorzystanie środków zewnętrznych w 2015, możliwości w 2016
2015-10-21 Wykonanie budżetu m2015 za 9 miesięcy. RPK
2015-09-15 Omówienie budżetu za I półrocze 2015. Gospodarowanie odpadami. Budżet 2016
2015-06-23 Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
2015-05-19 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, Ocena budżetu za 2014
2015-05-19 Ocena wykonania budżetu za 2014 r. oraz omówienie wszystkich aspektów pozwalających na udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium.
2015-04-29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej — planowane i wykonane wydatki w 2014 roku oraz plan na 2015 r., a także dostrzegane już dziś problemy i zagrożenia w 2015 r.
2015-03-23
14.00
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w 2015 i 2014 r
2015-02-23
14.00
Wieloletnia prognoza finansowania , zmiany budżetu 2015
2015-01-28
14.00
Analiza zmian w budżecie 2014. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
2014-12-19
14.00
Opinia o budżecie 2015
2014-12-10
14.00–15.00
Wybory przewodniczącego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza zajmuje się sprawami budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, nadzoru nad własnością komunalną, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki terenami i gospodarki wodnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz zieleni komunalnej, zadrzewień i cmentarzy komunalnych, inicjowania przedsiębiorczości lokalnej i współpracy z zagranicą, tworzenia korzystnych warunków rozwoju handlu, przemysłu, rzemiosła, usług i rolnictwa, analizowania i podejmowania działań w zakresie funkcjonowania placówek handlowych, usługowych i rzemieślniczych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic i mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-15 Podsumowanie prac komisji w 2016
2016-11-22 Gospodarowanie terenami należącymi do Gminy
2016-11-16 Zwiedzanie firmy Borgers
2016-10-19 Modernizacja stadionu miejskiego
2016-06-17 Stan bezrobocia w Złotoryi
2016-05-24 Absolutorium za rok 2015
2016-04-27 Wiosenny przegląd chodników , ulic i placów zabaw
2016-03-17 Promocja Gminy Miejskiej Złotoryja
2016-02-18 Zimowe utrzymanie dróg
2016-01-15 Inwestycje i remonty w 2016
2015-12-18 Podsumowanie prac komisji w 2015
2015-11-18 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2015-10-15 Rejonowe Przedsiębiorstwo komunalne
2015-09-10 Budownictwo komunalne i mieszkaniowe w mieście. Budżet 2016
2015-06-22 Drogi. Cmentarz komunalny
2015-06-11 Rynek pracy, lokalizacja Grzybka
2015-05-20 Budowa ulicy Lubelskiej, analiza uchwał ws wykonania budżetu 2014
2015-05-06 Przedmiotem spotkania jest dokonanie wizji w terenie w sprawie budowy drogi łączącej ul. W. Polskiego z ul. Krzywoustego.
2015-04-28 Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014 — działy będące w zakresie działania Komisji.
2015-02-24
14.00
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
2015-01-26
14.00
Stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
2014-12-16
14.00
Plan pracy i budżet 2015
2014-12-11
14.00–15.00
..
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zajmuje się sprawami kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i ponadpodstawowego , polityki kulturalnej i informacyjnej, w tym rozwoju kultury i sztuki, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki. Wideorelacje z posiedzeń (link http://złotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=175&dzialy=175&akcja=agregatorarchiwum&strona=1)

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-11-24 Sport, rekreacja, turystyka w mieście. Budżet 2016
2015-10-20 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
2015-09-14 Stan oświaty w mieście
2015-06-17 Ocena stanu przygotowań obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych do organizacji wypoczynku letniego
2015-05-26 Wykonanie budżetu 2014. Analiza zatrudnienia w szkołach
2015-04-21 Przedszkola i szkoły w mieście — przegląd stanu bezpieczeństwa oraz warunków higieny w placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Miejskie nr 1 i nr 2),
2015-03-17
14.00
Modernizacja stadionu
2015-02-18
14.00
ZOKiR-2014, organizacje społeczne
2015-01-27
15.00
Hala Sportowa "Tęcza"
2014-12-17
14.00
Plan pracy i budżet 2015
2014-12-11
14.00–15.00
Wybory przewodniczącego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Przeprowadza kontrole pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-11-16 Organizacje pozarządowe — wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta
2015-10-09 SP nr 3 — wykorzystanie środków budżetowych
2015-09-28 SP nr 1 — wykorzystanie środkó budżetowych
2015-06-29 Koszty ogrzewania obiektów miejskich i gospodarstw domowych
2015-05-21 Przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
2015-05-14 Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014
2015-04-10 Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi — wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta
2015-03-06
14.00
Przedszkole Miejskie nr 2 — wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta.
2015-02-13
14.00
Przedszkole Miejskie nr 1 — wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta.
2015-01-16
14.00
Plan pracy na 2015
2014-12-15
14.00–15.10
Wybór przewodniczącego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Spraw Społecznych zajmuje się sprawami ochrony zdrowia i kształtowania polityki socjalnej, walki z bezrobociem, pomocy społecznej, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-12-16
2015-11-19 Budżet 2016
2015-10-19 Zasoby mieszkaniowe miasta
2015-09-09 Stan bezrobocia w mieście
2015-06-24 Sytuacja epidemiologiczna w mieście. Zagrożenia epidemiologiczne
2015-05-18 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, opieka zdrowotna w mieście. Omówienie wykonania budżetu miasta za rok 2014 z zakresu działania Komisji.
2015-04-22 Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
2015-03-19
14.00
Bezpieczeństwo i porządek w mieście
2015-02-19
14.00
Procedury umieszczania dzieci w domach dziecka i procedury zakładania rodzin zastępczych.
2015-01-22
14.00
Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków
2014-12-16
14.00
Plan pracy i budżet 2015
2014-12-11
14.00–15.00
..
Zobacz pozostałe
Zwiń