Rewitalizacja Złotoryi z funduszami unijnymi

Kamila Nankiewicz
2017-02-28
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryja został zaktualizowany w lutym 2017.
Złotoryja, fot. Krzysztof Boroch

Ramy czasowe LPR  na lata 2015-2020 zostały określone na podstawie okresów programowania funduszy z Unii Europejskiej. Oznacza to, że autorzy programu, jego realizację, opierają w dużej mierze na pozyskaniu funduszy  unijnych.

Projekty rewitalizacyjne, realizowane w oparciu  o dofinansowanie w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to:

 1. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi – Rynek, ul. Mickiewicza wraz z utworzeniem podwórzca — ”strefy mieszkańca”; szacowana wartość — 1,95 mln zł; okres realizacji — 2017-2020
 2. Adaptacja budynku starego ratusza (etap II) oraz pomieszczeń na ul. Konopnickiej (etap I) na potrzeby: inkubatora społeczno-gospodarczego i centrum integracji społecznej; szacowana wartość — 1,65 mln zł; okres realizacji — 2019-2020
 3. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi — zabudowa wielorodzinna, w tym zabytkowa;szacowana wartość — 1,3 mln zł; okres realizacji — 2017-2020


Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji i  pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą (na dzień składania wniosku o dofinansowanie).   

Ponieważ program został uchwalony dopiero pod koniec października Gmina Miejska Złotoryja nie przystąpiła do pierwszego  konkursu w sierpniu  2016. Do tego konkursu zdążyły przystąpić Gminy Świerzawa i Wojcieszów.  16 lutego ogłoszono, że ich wnioski pozytywnie przeszły pierwszą weryfikację (techniczną). Następny nabór  ogłoszony 15 listopada 2016, zakończy się 4 kwietna 2017.

Kolejną listę tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach w ramach innych  działań RPO WD na lata 2014-2020 oraz projekty możliwe do finansowania ze środków gminnych lub prywatnych.
 

 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi; szacowana wartość — 260 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 2. Termomodernizacja budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji; szacowana wartość — 850 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 3. Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej; szacowana wartość — 275 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 4. Rewitalizacja budynku Komendy Policji przy ul. Kościuszki w Złotoryi; szacowana wartość — 2,5 mln zł; okres realizacji — 2017-2020
 5. Rewitalizacja parku i terenów zielonych przy ulicy Kościuszki; szacowana wartość — 1,1 mln zł; okres realizacji — 2017-2020
 6. Rewitalizacja budynku Komendy Hufca przy ul. Sienkiewicza w Złotoryi; szacowana wartość — 500 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 7. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej; szacowana wartość — 250 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 8. Senior wigor – aktywizacja; szacowana wartość — 250 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 9. Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacji; szacowana wartość — 1,44 mln zł; okres realizacji — 2017-2020
 10. Konkurs ofert publicznych na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej i turystycznej w obszarze rewitalizacji; szacowana wartość — 100 tys zł; okres realizacji — 2017-2020
 11. Działamy lokalnie – utworzenie inkubatora społeczno-gospodarczego; szacowana wartość — 250 tys zł; okres realizacji — 2017-2020


Trzeba przyznać, że plany są bardzo ambitne, ale fundusze unijne nie są łatwe. Procedury trwają miesiącami. Na przykład w obszarze  termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wnioski składane były w maju 2016.  Wśród nich cztery z terenu powiatu złotoryjskiego: Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Pielgrzymka, Gmina Świerzawa, Gmina Wojcieszów.  Weryfikację techniczną przeszły wszystkie wnioski. Jednak oceny zgodności ze strategią ZIT AJ, w sierpniu 2016 roku, nie zaliczył wniosek Gminy Miejskiej Złotoryja. Dopiero w lutym 2017 roku zakończył się etap oceny formalnej i wnioski Pielgrzymki, Świerzawy i Wojcieszowa zostały przesłane do oceny merytorycznej, która prawdopodobnie zakończy się w lipcu 2017.