Łukasz Łuniewski — najmłodszy radny

Kamila Nankiewicz
2017-07-15
Pisaliśmy już o najstarszym radnym kadencji 2014-2018. Dzisiaj przedstawimy aktywność najmłodszego radnego tej kadencji.

Pan Łukasz Łuniewski urodził się w 1984 roku. Oprócz wykonywania pracy zawodowej od wielu lat jest zawodnikiem ZKS Górnik. Zajmuje się też treningiem dzieci i młodzieży.

W wyborach 2014 uzyskał 136 głosów, w okręgu 7 (Aleja Miła, Asnyka, Chopina, Kościuszki, Maluchów, Miedziana, Nasypowa, Na Skarpie, Pagórkowa, Plac Orląt Lwowskich, Pochyła, Podmiejska, Solna, Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek), co stanowiło 37% wszystkich głosów w okręgu nr 7.

Radny mało się odzywa podczas dyskusji na sesjach i komisjach. Do tej pory nie wystąpił z żadną interpelacją, zapytaniem czy wnioskiem. Do 31 maja 2017 był obecny na każdej sesji. Na 231 głosowań, w których brał udział, w 224 oddał głos za, nie był przeciwny w żadnym głosowaniu. W przypadku 7 uchwał nie zajął konkretnego stanowiska - wstrzymał się. Były to uchwały:

  • Uchwała nr 152 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja — wkroczenie w kompetencje dyrektora szkoły, 
  • Uchwała nr 146 — obligacje komunalne — zmiana terminu wykupu, 
  • Uchwała nr 145 — emisja obligacji 2016, 
  • Uchwała nr 128 — podwyżka opłat za wodę i ścieki, 
  • Uchwała nr 117 — modernizacja oczyszczalni ścieków, 
  • Uchwała nr 37 — zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,. 
  • Uchwała nr 26 — zmiana Statutu Miasta Złotoryja dot. inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców.

Komentarze mieszkańców